แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.ตาอ็องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2559

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการประเมินความพึ่งพอใจ ประจำปี2562