ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.ตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานสรุปสถิตผู้มาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563

รายงานผู้มาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มกราคม 2563-ธันวาคม 2563

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563