ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับลงทะเบียน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.ตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานสรุปสถิตผู้มาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563