ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางรอบ นามวัฒน์-เส้นบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเรียน หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายปด สังข์ลาย-บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายจำเริญ-สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค หมู่ที่1 บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินจากนานายทวน บุญคำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนานายเลิศ-ป่าคล็อง หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นบ้านนางเบย สุมทอง-แยกป่าช้า บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นบ้านนายคช ไชยหาญ-เส้นบ้านนายจำเริญ พิมพ์จันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง