ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนน-คสล.-คุ้มโคกกลาง-หมู่ที่-14-บ้านปรีง-หมู่ที่-5บ้านแจรน

โครงการก่อสร้างถนน-คสล.บ้านปราสาท-หมู่ที่-6-บ้านแสงทรัพย์-หมู่ที่-13-ตำบลตาอ็อง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกบ้านนายเทียม ยิ่งทุนดี – คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 2

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านตาอ็อง

โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางรอบ นามวัฒน์-เส้นบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเรียน หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายปด สังข์ลาย-บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายจำเริญ-สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค หมู่ที่1 บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง