ประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านปราสาท-หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายตรี หมู่ที่ 10-บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 5) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายสุรทัย-คุ้มโคกเห็ด) บ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านผักไหม หมู่ที่ 16 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ (เส้นหน้าบ้านนายบรรยาย) บ้านขยอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14-บ้านจังเอิญโค) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนเสกวิทยา หมู่ที่ 15 บ้านแสงตะวัน ตำบลตาอ็องอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายนิยม-นานายประสิทธิ์ ริ้วรอด) บ้าน อังกัญ หมู่ที่ 7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางลาน กล่ำจิต บ้านแจรน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากอดีตบ้านผู้ใหญ่หงา หมู่ที่ 5 ถึง สามแยกไปคุ้มโคกกลาง หมู่ที่ 14 บ้านปรีง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์