ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ประจำปี 2566

ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่ตำบลตาอ็อง ประจำปี 2566

ประกาศฐานข้อมูลประชากรคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566