ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจังเอิญโค หมู่ที่ 2 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

กิจกรรมการสุ่มตรวจติดตาม RE-X-RAY

คณะทำงานองค์การบริหารหารส่วนตำบลตาอ็องและแกนนำด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมการสุ่มตรวจติดตาม RE-X-RAY ผลการดำเนินกิจกรรม โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนพื้นที่ตำบลตาอ็องอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 เพื่อเป็นการการส่งเสริมยกย่องเป็นขวัญกำลังใจครัวเรือนที่ร่วมดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “บ้านเรือนสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่หมู่บ้าน ประจำปี 2566

ประกาศอบต.ตาอ็อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและตัวชี้วัดการประเมิน การประกวด “หมู่บ้านสะอาด ธรรมชาติสวยงาม” ระดับพื้นที่ตำบลตาอ็อง ประจำปี 2566

ประกาศฐานข้อมูลประชากรคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศฐานข้อมูลประชากรผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566