ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.ตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563