ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.ตาอ็อง เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กเเรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (รอบที่ 1และ2)

ประกาศข้อบังคับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องอำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565