ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565)

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายตรี หมู่ที่ 10-บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง พ.ศ. 2565