ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านนายตรี หมู่ที่ 10-บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง) ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564