ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 LPA 2563

ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลตาอ็อง เรื่อง กำหนดขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)