ข่าวประชาสัมพันธ์/กองคลัง

รายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน-พฤษภาคม-2566

รายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565)

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจการ ณ จุดบริการ เรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการด้านภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565