ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร LPA 2563

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม LPA 2563

ด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิท 19)

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอุปกรณ์สำหรับการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  ด้วยความจงรักภักดี  

โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

วันที่ 8 เมษายน 2564นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานพิธีในโครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้ทอผ้าไหมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสร้างรายได้เสริม

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มผู้ทอผ้าไหม บ้านจันรม หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการตลาดเเละท่องเที่ยว