นายสหัส ยิ่งยงยุทธ
นายก อบต.
นายไพโรจน์ เพราะทอง นายสำเร็จ วิวาสุข นางสำรวล ยวนใจ
รองนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต.