อบต.ตาอ็อง

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตาอ็องเกมส์ ครั้งที่ 24 ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี ความมีน้ำใจในการแข่งกีฬา โดยมีนักกีฬา ร่วมแข่งขัน 16 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตาอ็อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กเเรกเกิดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (รอบที่ 1และ2)

โครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนางรอบ นามวัฒน์-เส้นบ้านนายคราว กองศิริ หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านนายเรียน หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (e-bidding)

โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายปด สังข์ลาย-บ้านนางทุกข์ หมู่ที่ 10 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายจำเริญ-สถานีสูบน้ำบ้านจังเอิญโค หมู่ที่1 บ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก เส้นบ้านนายเล่า หาญยิ่ง เชื่อมถนนลาดยางบ้านแสงทรัพย์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินจากนานายทวน บุญคำ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท หมู่ที่ 11 บ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก เส้นนานายเลิศ-ป่าคล็อง หมู่ที่ 12 บ้านใต้ฆ้อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง