อบต.ตาอ็อง

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) Lpa 2564

LPAประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564