oooooo 000000
  ระบบสารสนเทศพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
  ระบบข้อมูลบุคลากรองค์ปกครองท้องถิ่น  
  แผนการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  e-Plan  
  ะบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  E-OFFICE  
   
  ระบบสารสนเทศพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
oooooo   oooooo