ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๗๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด อบต.) จำนวน ๕ รายการ      
        ๑. เก้าอี้เบาะ จำนวน ๑๐๐ ตัว
           -บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม  ขาเหล็ก  ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๕๗  ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.
         ๒. โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์  จำนวน ๘ ตัว   
               -ขาพับได้  ผิวหน้าโต๊ะทำจากวัสดุพลาสติก  ทนแดด ทนน้ำ ทนความร้อน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐  ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๗๐  ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม.
          ๓.โต๊ะหมู่บูชา  จำนวน ๒ ชุด 
               ๓.๑  ทำด้วยไม้สัก 
               ๓.๒ มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว
               ๓.๓. มีฐานรองโต๊ะหมู่

            ๔.พัดลมติดผนัง   จำนวน  16 เครื่อง     
                -ขนาดใบพัด  ๑๘ นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ปรับมุมส่ายได้  ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์
          ๕. พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น จำนวน  ๘ เครื่อง
                 -ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๐  นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ปรับมุมส่ายได้  ใช้กับกระแสไฟฟ้า  ๒๒๐  โวลต์

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taong.go.th,www.surinlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๘๘๕๙-๖๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓