ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๙๗๙.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองการศึกษา) จำนวน ๗ รายการ      

๑. เก้าอี้เบาะ จำนวน ๑๗๒ ตัว
           -บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม  ขาเหล็ก  ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า๕๗  ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม.
         ๒.  เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว
             -ขาเก้าอี้ผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ๕ แฉกพร้อมลูกล้อ ๕ ลูก ปรับระดับความสูงด้วยระบบไฮโดรลิค  บุด้วยหนังเทียม เท้าแขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยม พร้อมหุ้มเบาะรองพนักแขน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๙ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า  ๖๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า๘๕  ซม.
         ๓.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว
             - เก้าอี้สำนักงานคานรับใต้เบาะ ผลิตจากเหล็กแป๊บชุบโครเมียม หุ้มด้วยหนังเทียม เท้าแขนทำจากพลาสติกบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม ขาเก้าอี้ปลายขามีจุกพลาสติกอุดกันลื่น  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕๓๕ มม. ลึกไม่น้อยน้อยกว่า ๖๑๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า๘๐๐  มม.
          ๔. โซฟา  จำนวน ๔ ชุด
              -บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม  พร้อมโต๊ะกลาง  โครงสร้างใช้เหล็ก  ขนาดโซฟา ๑ ที่นั่ง ความกว้างไม่น้อยกว่า๖๒ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๗ ซม. และโซฟา ๓ ที่นั่ง กว้างไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๖๖ ซม. สูงไม่น้อยกว่า  ๗๗  ซม. พร้อมโต๊ะกลาง กว้างไม่น้อยกว่า ๔๕.๕  ซม. ลึกไม่น้อยกว่า ๗๖ ซม. สูงไม่น้อยกว่า  ๔๐  ซม.
           ๕.  ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน ๕ ฟุต กระจก  จำนวน ๑ หลัง 
            -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๖ มม. ลึกไม่น้อยกว่า  ๔๐๖ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๘๘๐ มม.
          ๖. โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ,๕๒๗ มม.ลึกไม่น้อยกว่า ๗๖๓  มม.  สูงไม่น้อยกว่า ๗๕๙  มม. มีลิ้นชักตรงกลาง และ ๒ ข้าง  จำนวน ๗ ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค  พร้อมกระจก
           ๗.  เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว – ดำและสี   จำนวน ๓ เครื่อง 
              ๗.๑. ขนาดความเร็วขั้นต่ำ ๒๐ แผ่นต่อนาที
              ๗.๒ เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 
              ๗.๓. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง  ย่อ – ขยายได้

              ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taong.go.th,www.surinlocal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๘๘๕๙-๖๐ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
   
(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ณิชาภัทร ไม้หอม
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 โดย นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓