โครงการอบรมขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะในชุมชน

นาย สหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องเป็นประธาน โครงการอบรมขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและขยะในชุมชน หมู่ 16 บ้านผักไหม ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์