กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต-และหนังสือรับรองการแจ้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562