แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565)

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ-2565

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องอำเภอ/เขต เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านปราสาท-หมู่ที่ 13 บ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)