ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 LPA 2563

ประกาศข้อบังคับหรือวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ อบต.ตาอ็อง

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายงานสรุปสถิตผู้มาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563

รายงานผู้มาใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มกราคม 2563-ธันวาคม 2563