รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศประชาสัมพันธ์ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับลงทะเบียน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563-มิถุนายน 2563 LPA 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562 LPA 2563