การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ภาพกิจกรรม ต่าง ๆ

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เป็นประธานพิธีในโครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติตามพระราชดำริ

นาย สหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการแต่งชุดผ้าไหมไทยทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นาย สหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการร่วมทำบุญถวายเพลพระวัดป่าโมกข์ หมู่ที่ 4 บ้านจันรม

เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการ,ประชาชนและจิตอาสา รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   

นาย สหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการเข้ารับการอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ