การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมแผน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมแผน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะทำงานร่วมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ 7 บ้านอังกัญ

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ณ หอประชุม อบต.ตาอ็อง

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการประชาชนเข้าอบรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีโครงการอบรมขยายผลการอบรมขยะมูลฝอย

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มผู้ทอผ้าไหม บ้านจันรม หมู่ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับประชาชน

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นความต้องการโครงการในพื้นที่ บ้านกาเกาะ หมู่ที่ 9 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มอบหมายให้พนักงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 16 หมู่บ้าน