การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพกิจกรรม การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตาอ็อง

วันที่ 13 เมษายน 2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจด่านชุมชน ภายในพื้นที่ตำบลตาอ็อง

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ,รองปลัด อบต.ตาอ็อง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตาอ็อง, ประธานสภา อบต.ตาอ็อง ,กำนัน ต.ตาอ็อง , ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการตำบลตาอ็อง ได้จัดการประชุมผู้บริหารในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสุรินทร์ เดินทางมาร่วมร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อบต.ตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับทราบปัญหาและมอบนโยบาย และแลกเปลี่ยนฯ เพื่อประสานสรรพกำลังเพื่อพัฒนาตำบลตาอ็อง

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2565 เวลา 13.00 น. นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและประชาชน จำนวน 40 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ให้กับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประชุมประจำเดือนชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ รายละเอียดดังนี้

1.นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

3.นโนบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4.นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายกฤษณพงษ์ แท่นดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ให้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ITA ) ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง มอบหมายให้พนักงานติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019ทั้ง 16 หมู่บ้าน ในตำบลตาอ็อง