การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ (ที่เป็นรูปธรรม ตามข้อ 43)

ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อ  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)

ภาพกิจกรรม การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยเชิญตัวแทน ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน, สมาชิก อบต., สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการ และประชาชน เข้ารับการอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 14 – 16 ธันวาคม 2563 เพื่อที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส ทุกขั้นตอน

กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ดำเนินการเป็นประจำ
นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง นำข้าราชการและประชาชน เข้ารับการอบรม โครงการอบรมกฏหมายในชีวิตประจำวัน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรมการอบรมโครงการ การใช้กฏหมายในชีวิตประจำวันดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี