การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการ (ที่เป็นรูปธรรม ตามข้อ 43)

ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อ  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)

ภาพกิจกรรม การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 4 มีนาคม2565 เวลา 13.00 น. นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องและประชาชน จำนวน 40 คน ตอบแบบสอบถามการประเมินข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ให้กับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ประชุมประจำเดือนชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ รายละเอียดดังนี้

1.นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

3.นโนบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4.นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

นายสหัส ยิ่งยงยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ร่วมประชุมโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยเชิญตัวแทน ประชาคมแต่ละหมู่บ้าน, สมาชิก อบต., สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการปฏิบัติงาน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมการอบรมโครงการ การใช้กฏหมายในชีวิตประจำวัน องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี