ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติ การขอใช้บริการของประชาชนประจำปี
งบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปี 2563
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2561
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ บันทึกการประชุมสภา ประจำปีงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติและแผนงาน ประจำปี 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
บทความหน้ารู้กับนิติกร อบต.ตาอ็อง
ข้อบัญญัติและแผนงาน ประจำปี 2560 - 2564
ประกาศเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ประจำปี 2561

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
ประกาศแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง พ.ศ. 2561

คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุุกข์
รายงานการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
แผนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2560
1.)ผด.1กองการศึกษา-2560
2.)ผด.1กองคลัง-2560

3.)ผด.1กองสวัสดิการสังคม-2560
4.)ผด.1แผนงานเคหะชุมชน-2560

5.)ผด.1ส่วนสำนักปลัด-2560
6.)ผด.2-2560

7.)ผด.5-2560
ประกาศการชำระภาษีอากร ประจำปี 2560
ประกาศการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ปี 2560
ประกาศ การชำระค่าตอบแทนการขออนุญาตการใช่้ประโยชน์ในที่ดิน
ของรัฐ ประจำปี 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง เจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง เจตนารมย์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาอ็อง
ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องปฏิบัติราชการแทน
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณากับ
โรงงานจำพวกที่ 3
ประชาสัมพันธ์รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการปรับ
ปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

รวมภาพ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเพณีแซนโฏนตา ณ อบต.ตาอ็อง

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
รวมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
รวมภาพโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชน เยาวชนต้านยาเสพติดประจำปี 2560 :: ตาอ็องเกมส์ ::

สรุปการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 2560
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์
พิกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของ อบต.ตาอ็อง
ติดต่อ ส่วนกลาง อบต.ตาอ็อง โทร. 0-4454-3044
ติดต่อ สำนักปลัดและกองช่าง โทร. 0-4451-3024
ติดต่อ กองคลัง โทร.0-4451-3025
ติดต่อ กองสวัสดิการและสังคม โทร.0-4451-3026
ติดต่อ กองการศึกษาฯ โทร. 0-4451-3045
ติดต่อ ปลัด อบต. โทร.0-4451-3046
ติดต่อ นายก อบต. โทร 0-4451-3047
E-mail : ncopong3@gmail.com
มาตรการส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริต

หนังสือเชิญกรรมการประปาหมู่บ้านเข้าอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาหมู่บ้าน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ที่ สร.729.02/ว 350
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระค่าตอบแทนการขออนุญาต
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (ทำเลโคกบุฤาษี)ที่ สร.729.02/ว.354
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความชื่อสัตว์สุจริต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศเจตจำนงค์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริต
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
กรณีขอด้วยผู้แทน/ขอด้วยตัวเอง

     

 
       
       
       
       
       
       
       
      องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องยินดีต้อนรับทุกท่าน**วิสัยทัศน์ ** ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมการพัฒนา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง** แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669  
       
     

 

 

 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็องยึดมั่นการทำงานตามหลักธรรมมภิบาล ได้แก่ นิติธรรม คุณธรรม ความโปรงใส มีส่วนร่วม สำนึกรับผิดชอบและคุ้มค่า โทร. 0-4451-3044
 
 
       
                                           
           
โทร. 0-4451-3044
         
 
         
install tracking codes
Visitors Total